Kategorie pro odborné dílčí kurzy se studijními materiály dle vzdělávacích oblastí

Cíle kurzu:

Hlavním cílem je připravit si ve spolupráci s vedením školy

a)     koncept přístupu k práci koordinátora a metodika ICT,

b)    na základě analýzy aktuálního stavu zpracovat kostru strategického a realizačního ICT plánu.

V jednotlivých tématech budou účastníci rozvíjet hlavně manažerské kompetence a leadership.

Přehled dílčích témat výuky

 1. Role, výhody a meze využití ICT v edukačním procesu
 2. Vize školy z pohledu ICT
 3. ICT plán a jeho realizace

Podrobnější rozpis témat výuky je znázorněn na této mapě:Rozvíjené kompetence:

Dle aktuálně platného standardu

·       K1 a) facilituje proces tvorby digitální strategie školy;

·       K1 b) zajišťuje pravidelnou reflexi a vyhodnocení naplňování digitální strategie školy;

·       K1 e) působí jako pedagogický lídr;

·       K3 d) spoluvytváří plán rozvoje školy v oblasti digitálních technologií;

·       K4 h) podílí se na nastavování licenční politiky školy.


Cíle:

Hlavním cílem je připravit si ve spolupráci s koordinátorem ŠVP připravit koncept

a)     integrace ICT služeb do jednotlivých předmětů včetně průřezových témat a projektového vyučování

b)    metodické podpory kolegů při realizaci aktualizovaného ŠVP

c)     poznat na exkurzích prostředí a klima na partnerských školách

V jednotlivých tématech budou účastníci rozvíjet koordinační, manažerské koučingové kompetence a leadershipu.

 

Přehled dílčích témat výuky

 1. Revize ICT
 2. Využití počítače ve vzdělávacím procesu
 3. Projektové vyučování a ICT
 4. Užití ICT ve speciální pedagogice
 5. Systémy pro online výuku
 6. Řízená exkurze

Podrobnější rozpis témat je znázorněn na této mapě:


Rozvíjené kompetence:

·       K1 c) koordinuje a aktivně podporuje další vzdělávání pedagogických pracovníků s využitím digitálních technologií;

·       K1 d) podporuje kulturu inovací a spolupráce ve škole;

·       K2 a) uplatňuje prvky mentorských a koučovacích dovedností a technik v prostředí školy a ve své práci;

·       K2 b) využívá pro reflexi praxe kompetenční rámec kvalitní pedagogické praxe se zaměřením na využití digitálních technologií;"

·       K2 c) vzdělává se v lektorských dovednostech a andragogice tak, aby mohl pomáhat dospělým učit se a volit jejich cestu celoživotního vzdělávání;

·       K3 a) organizuje a koordinuje využívání digitálních zařízení ve škole;

·       K3 e) integruje digitální technologie do ŠVP;


Cíle:

Hlavním cílem je připravit si ve spolupráci s koordinátorem ŠVP připravit koncept

a)     integrace ICT služeb do jednotlivých předmětů včetně průřezových témat a projektového vyučování

b)    metodické podpory kolegů při realizaci aktualizovaného ŠVP

c)     poznat na exkurzích prostředí a klima na partnerských školách

V jednotlivých tématech budou účastníci rozvíjet koordinační, manažerské koučingové kompetence a leadershipu.

Přehled dílčích témat výuky

 1. Revize ICT
 2. AI ve vzdělávání
 3. ICT na 1. stupni ZŠ
 4. Informatika na ZŠ
 5. ICT ve výuce jazyků
 6. ICT ve výuce přírodovědných předmětů se zaměřením na experimenty
 7. ICT ve výuce přírodovědných předmětů se zaměřením na zpracování a prezentaci dat na mapách
 8. ICT ve výuce matematiky
 9. ICT ve výuce uměleckých předmětů a výchov 

Podrobnější rozpis témat je znázorněna na této mapě:


Rozvíjené kompetence:

·       K1 c) koordinuje a aktivně podporuje další vzdělávání pedagogických pracovníků s využitím digitálních technologií;

·       K1 d) podporuje kulturu inovací a spolupráce ve škole;

·       K2 a) uplatňuje prvky mentorských a koučovacích dovedností a technik v prostředí školy a ve své práci;

·       K2 b) využívá pro reflexi praxe kompetenční rámec kvalitní pedagogické praxe se zaměřením na využití digitálních technologií;"

·       K2 c) vzdělává se v lektorských dovednostech a andragogice tak, aby mohl pomáhat dospělým učit se a volit jejich cestu celoživotního vzdělávání;

·       K3 a) organizuje a koordinuje využívání digitálních zařízení ve škole;

·       K3 e) integruje digitální technologie do ŠVP;


Cíle:

Hlavním cílem je připravit ve spolupráci se zástupci širšího vedení

a)     koncept rozvoje služeb ve škole mimo vyučování s využitím informačního a vzdělávacího systému ve škole

b)    pravidla vizuální identity školy a komunikace s okolím prostřednictvím webových stránek

c)     pravidla integrace projektového řízení včetně fundraisingu

V jednotlivých tématech budou účastníci rozvíjet koordinační a manažerské.

Přehled dílčích témat výuky

 1. Plánování dostupnosti a využívání ICT ve škole
 2. Informační a vzdělávací systém školy
 3. Základy řízení projektů od návrhu až po evaluaci
 4. Zdroje financování služeb ICT
 5. Vizuální identita školy, webová prezentace školy

Podrobnější rozpis témat je znázorněn na této mapě:


Rozvíjené kompetence:

·       K3 a) organizuje a koordinuje využívání digitálních zařízení ve škole;

·       K3 c) vyhledává a navrhuje možné finanční zdroje pro pořízení a údržbu digitální infrastruktury a softwaru;

·       K3 f) navrhuje a koordinuje provoz informačního systému školy;

·       K3 g) orientuje se v základních pravidlech projektového řízení.


Cíle:

Hlavním cílem je připravit ve spolupráci se správcem infrastruktury a s vedením

a)     Koncept správy a rozvoje infrastruktury ve škole

b)    Pravidla práce s ICT (HW a SW) pro kolegy a žáky

c)     Pravidla (metodiku) práce s daty pro kolegy a žáky

V jednotlivých tématech budou účastníci rozvíjet technické a technologické kompetence k digitálním technologiím, manažerské a koordinační kompetence.

 

Přehled dílčích témat výuky

 1. Koncept infrastruktury ve škole
 2. Principy a možnosti počítačových sítí
 3. Příklady využití technologií pro výuku 
 4. Hygiena, ergonomie a pravidla bezpečnosti práce s ICT
 5. Legislativní předpisy v ICT
 6. Tvorba a zpracování dokumentů

Podrobnější rozpis témat je znázorněn na této mapě:Rozvíjené kompetence:

·       K3 b) spoluvytváří směrnice a pravidla pro bezpečné používání digitálních technologií ve škole včetně kyberbezpečnosti;

·       K4 a) kvalifikovaně doporučuje dle individuálních potřeb školy školní informační systémy;

·       K4 b) orientuje se v oblasti moderních digitálních technologií používaných ve školách a ve vzdělávání a aktivně sleduje trendy ve vzdělávání s využitím digitálních technologií;

·       K4 c) orientuje se v problematice budování, údržby, správy a zabezpečení počítačové sítě;

·       K4 d) navrhuje postupy a pravidla zabezpečení digitální infrastruktury včetně dat;

·       K4 e, f, g) orientuje se v problematice autorských práv a licencí včetně veřejných licencí (Creative Commons) a otevřeného softwaru (Open Source);


Cíle:

Hlavním cílem je připravit ve spolupráci s vedením a zaměstnanci

a)     Požadavky na úroveň ICT kompetencí zaměstnanců školy dle druhu práce

b)    Kritéria a metody hodnocení ICT kompetencí kolegů

c)     Plán rozvoje ICT kompetencí kolegů

V jednotlivých tématech budou účastníci rozvíjet koordinační, koučingové, lektorské kompetence a leadership.

 

Přehled dílčích témat výuky

 1. Andragogika
 2. Moderní didaktické teorie
 3. Práce v týmu
 4. Kompetenční rámec Učitel21
 5. Osobní vzdělávací prostředí

Podrobnější rozpis témat je znázorněn na této mapě:Rozvíjené kompetence:

·       K2 d) orientuje se v různých metodách vzdělávání s ohledem na nové vědecké poznatky a aktuální technologický vývoj, dokáže je dalším osobám erudovaně doporučit a podpořit je v jejich užití pro jejich další osobní i profesní růst;

·       K2 e) podílí se na tvorbě a sestavení plánu seberozvoje i autoevaluace pedagogů, na profesním portfoliu a sebemotivaci;

·       K2 f) vzdělává se v oblasti vedení lidí a pedagogického leadershipu